HOTĂRÂRE
cu privire la  aprobarea exercitării calităţii de conducător de doctorat
în cadrul şcolilor doctorale ale Universităţii din Bucureşti

  1. În temeiul art.13 (3) din HG 681/2011, CSUD recomandă ca toate şcolile doctorale ale Universităţii din Bucureşti să adopte standarde specifice, pe care să le îndeplinească toţi conducătorii de doctorat care solicită să devină membri ai respectivelor şcoli doctorale, astfel încât să asigure faptul că noii conducători de doctorat din cadrul Universităţii din Bucureşti se situează peste media naţională din domeniul respectiv.
  2. Acordul CSUD pentru aprobarea exercitării conducerii de doctorat şcoală doctorală din cadrul Universităţii din Bucureşti va fi emis doar dacă avizul consiliului şcolii doctorale va cuprinde o analiză fundamentată asupra următoarelor elemente:
  • Raportul dintre subdomeniile în care urmează să conducă doctorate conducătorul de doctorat, potenţialul existent al resursei umane din cadrul şcolii doctorale şi strategia de dezvoltare a acesteia.
  • Capacitatea de indrumare/coordonare ştiinţifică dovedită printr-un portofoliu cuprinzând un exemplu concret de succes din activitatea anterioară a conducătorului de doctorat (ex. coordonarea unei lucrări de master/licenţă, coordonarea unui proiect colectiv de cercetare etc.).
  • Analiza modului în care performanţa ştiinţifică anterioară a conducătorului de doctorat se raportează la media naţională a profesorilor universitari din domeniu (setul de indicatori si modul de calcul al acestora se stabilesc de către consiliul fiecărei şcoli doctorale se notifică CSUD; se recomandă folosirea unor indicatori pentru care există medii naţionale — de exemplu punctajul CNATDCU, indicele Hirsch etc.; până la publicarea mediilor naţionale, se pot folosi ca referinţă mediile ultimelor raportări relevante ale conducătorilor de doctorat din Universitatea din Bucureşti).
  • Inexistenţa unor sancţiuni cu privire la abateri anterioare de la etica academică, sau a unor sesizări aflate în analiză la Comisia de etică a Universitătii din Bucureşti sau la alte organisme competente.
  1. Deciziile şcolilor doctorale cu privire la standardele specifice, pe care să le îndeplinească toţi conducătorii de doctorat care solicită să devină membri ai respectivelor şcoli doctorale, vor cuprinde modalităţi concrete de operaţionalizare a acestor cerinţe, precum şi alte criterii suplimentare, iar după avizarea de către CSUD vor fi făcute publice pe site-ul instituţional.